Reader Comments

Cài Win Cho Macbook Air 2015

"Steffen Thirkell" (2019-03-05)


<img src="http://media3.picsearch.com/is?EzSzLHKk_PTxqvwaQb9jEK1uD4ec5X0xhorD0fOoClc&height=226" alt="tour phượng hoàng cổ trấn" title="tour phượng hoàng cổ trấn (c) vietbao.vn" style="max-width:400px;float:right;padding:10px 0px 10px 10px;border:0px;">cài win cho macbook Windows 8 đủ tệ đến mức nó buá»™c tôi - má»™t ngÆ°á»i dùng Windows suốt Ä‘á»i cho đến thá»i Ä‘iểm đó - chuyển toàn bá»™ gia đình tôi sang máy Mac. Câu chuyện có thật. NhÆ°ng sau khi thấy Microsoft đã cải tiến nó bằng Windows 10 (menu Start cuối cùng đã hoạt Ä‘á»™ng trở lại và Internet Explorer gần nhÆ° biến mất), giỠđây tôi lại quan tâm đến việc thá»­ lại lần nữa.


Giống nhÆ° hầu hết má»i ngÆ°á»i sá»­ dụng MacBook, tôi khô<a href="http://photo.net/gallery/tag-search/search?query_string=ng%20quan">ng quan</a> tâm đến việc loại bá» máy tính xách tay của mình, <a href="http://www.vtr.org.vn/phuong-hoang-co-tran-mua-xuan.html">phượng hoàng cổ trấn</a> nhÆ°ng rất may tôi không phải mua bất kỳ phần cứng má»›i nào để sá»­ dụng Windows 10. Nhá» Apple tạo ra má»™t số công cụ hữu ích và má»™t số tùy chá»n bên thứ ba vững chắc, đó là khá dá»… dàng để cài đặt Windows 10 và chạy ngay bên cạnh OS X.


<b><u>MÃY cách cài win cho macbook air 2017 VIRTUAL HOẶC BOOT CAMP?</u></b>

Có hai cách dễ dàng để cài đặt Windows trên máy Mac. Bạn có thể sử dụng chương trình ảo hóa chạy Windows 10 như một ứng dụng ngay trên OS X hoặc bạn có thể sử dụng chương trình Boot Camp tích hợp sẵn của Apple để phân vùng ổ cứng của bạn để khởi động kép Windows 10 ngay bên cạnh OS X.


Các máy ảo nhÆ° Parallels và VMware có <a href="http://www.vtr.org.vn/phuong-hoang-co-tran-mua-xuan.html">du lịch trung quốc giá rẻ</a> lên tá»›i 70 đô la so vá»›i số tiá»n bạn phải trả cho Windows 10 và trong khi bạn có thể chạy OS X và Windows cùng lúc, khả năng xá»­ lý của bạn có thể buá»™c cả hai hệ Ä‘iá»u hành chạy ít hÆ¡n tối Æ°u .

<strong>BOOT CAMP LÀ CÃCH DỄ DÀNG NHẤT ÄỂ NHẬN WINDOWS 10 TRÊN MAC CỦA BẠN</strong>


Boot Camp hiện không cho phép bạn dá»… dàng chuyển ná»™i dung giữa các phân vùng OS X và Windows nhÆ° các máy ảo thá»±c hiện và bạn có thá»<a href="http://www.trainingzone.co.uk/search/%83%20ch%E1%BA%A1y">ƒ chạy</a> đồng thá»i hai hệ Ä‘iá»u hành. NhÆ°ng nó cung cấp cho Windows toàn quyá»n truy cập vào khả năng xá»­ lý của máy Mac. Nó cÅ©ng hoàn toàn miá»…n phí (ngoài giấy phép Windows 10) và thÆ° mục Dropbox / Google Drive / OneDrive được chia sẻ có thể giúp việc truyá»n dữ liệu dá»… dàng hÆ¡n má»™t chút.


Ngay bây giá», cách dá»… nhất, rẻ nhất và nhanh nhất để tải Windows 10 trên máy Mac của bạn là Boot Camp và đó là những gì chúng tôi sá»­ dụng cho hÆ°á»›ng dẫn này. Äiá»u đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra các yêu cầu hệ thống để đảm bảo máy Mac của bạn thá»±c sá»± có thể chạy Windows 10. Máy Mac của bạn cần ít nhất 2GB RAM (4GB RAM sẽ tốt hÆ¡n) và ít nhất 30 GB dung lượng ổ cứng trống để chạy đúng cách Trại khởi Ä‘á»™ng. Bạn cÅ©ng sẽ cần ít nhất má»™t ổ flash 16 GB để Boot Camp có thể tạo má»™t ổ Ä‘Ä©a khởi Ä‘á»™ng để cài Ä‘<a href="http://www.trainingzone.co.uk/search/%E1%BA%B7t%20Windows">ặt Windows</a> 10.

Äá»c tiếp: Äánh <a href="http://www.vtr.org.vn/phuong-hoang-co-tran-mua-xuan.html">du lịch trung quốc giá rẻ</a> Windows 10 của chúng tôi.